Gliffy


Mapes conceptuals


Un mapa conceptual és la representació gràfica d’un conjunt de conceptes interrelacionats. Es tracta d’un esquema gràfic que mostra un conjunt d’idees (conceptes) i les relacions que s’estableixen entre les unes i les altres. L’objectiu final és plasmar gràficament l’estructura conceptual que l’autor del mapa té sobre el tema representat.
Segons Novak, un mapa conceptual està format per conceptes i per frases d’enllaç. Els conceptes es representen dins d’un rectangle i les frases d’enllaç etiqueten la línia que uneix un concepte amb un altre i que mostra les relacions que s’hi estableixen. Les frases d’enllaç no estan emmarcades en un rectangle per diferenciar-les dels conceptes.
Normalment, els conceptes s’expressen amb un substantiu o sintagma nominal. Les frases d’enllaç solen ser preposicions, adverbis, conjuncions i sintagmes verbals.
Els mapes conceptuals s’organitzen entorn d’un concepte principal, anomenat arrel, que expressa la idea central del mapa. A partir del concepte d’arrel s’estableixen relacions amb nous conceptes mitjançant frases d’enllaç. Aquests nous conceptes, al seu torn, estableixen noves relacions i formen una estructura arbòria. Des d’un concepte poden traçar-se diverses frases d’enllaç i una mateixa frase d’enllaç pot connectar amb diversos conceptes.
L’ordenació dels conceptes en un mapa segueix l’esquema general següent: els conceptes més generals i abstractes apareixen a la part superior. A mesura que el mapa es ramifica, incorporant noves frases d’enllaç, els conceptes enllaçats van concretant el tema exposat. D’aquesta manera els conceptes situats a la part inferior del mapa són els més específics i concrets.

Més informació a:
Rovira, C., Bartolomé, L.; Universitat Pompeu Fabra.
http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=16rovir1.htm [consulta: 24/11/2008]

Els investigadors de psicologia educativa David Ausubel, Joseph Novak i Helen Hanessian, basant-se en les tesis de Vygostky, han dissenyat la teoria de l'aprenentatge significatiu, segons la qual cal introduir els nous continguts relacionant-los tenint en compte les idees prèvies del alumnes.

Des d'aquesta perspectiva l'aprenentatge s'entén com un procés de contrast, modificació d'esquemes de coneixement i d’equilibrament dels conflictes que es creen entre les idees prèvies dels alumnes i les noves idees que s'adquireixen.

Segons Ausubel, Novak i Hanessian "el mateix procés d'adquirir informació produeix una modificació tant en la informació adquirida com en l'aspecte específic de l'estructura cognoscitiva amb la qual aquella està vinculada" (AUSUBEL-NOVAK-HANESSIAN, 1976).

Als mapes conceptuals, els conceptes es presenten en forma de jerarquia o nivells, de més general a més particular.

En aprenentatge significatiu, contrari a l'aprenentatge per repetició, els mapes conceptuals són un recurs per entendre les connexions entre els conceptes. Un mapa conceptual, per tant, ha d'aclarir les relacions entre els conceptes, s'ha de conèixer el seu significat, del més fàcil al més difícil, així el mapa conceptual esdevé útil i, per tant, significatiu.

http://sagfa.iespana.es/cs/mapes_conceptuals.html


Els Mapes conceptuals, estratègies per a pensar, comprendre i organitzar el coneixement

Entrevista a Antonio Ontoria, catedràtic de didàctica de la Universitat de Còrdova (Espanya), va escriure el llibre 'Mapas conceptuales, una técnica para aprender', en el qual explica com aquestes estratègies ajuden a representar una idea de forma gràfica. "Busquen el desenvolupament harmònic de la persona, no solament intel·lectual".

[1]- ¿Qué es un mapa conceptual y qué es un mapa mental?

Son dos estrategias para aprender que se están aplicando en empresas y escuelas. Con vista al aprendizaje, se trata de estructurar y organizar ideas y que externamente tienen una representación gráfica como una manifestación interna. En el fondo es generar ideas y crear estructuras mentales.

La diferencia radica en los elementos que utilizan para su representación gráfica. Desde el punto de vista teórico se apoyan en teorías diferentes. El mapa conceptual se aplica en el aula, a través de la teoría del aprendizaje significativo, mientras que el mapa mental prioriza todo en el cerebro por medio de la neurociencia.

- ¿Para qué sirven estos mapas?


Desde el punto de vista del aprendizaje del alumno, como técnica de estudio y técnica para aprender a pensar, porque tiene que conjugar ideas y conceptos que hay en libros, artículos o fuentes de información. Al mismo tiempo debe reorganizar como pensamiento propio. Los mapas lo obligan a una mejor comprensión del significado de lo que está leyendo o está pensando.


- ¿Cuáles son los elementos que debe tener un mapa conceptual?


Se apoya en dos elementos: uno es la representación gráfica, por medio de una elipse o un rectángulo, y otro es la raya que une dos elipses, en ella se escriben los conceptos fundamentales que indican el tema, y en la línea que une las dos elipses, verbos o preposiciones, que no sean ni sustantivos ni adjetivos, porque sirven para formar la frase.


- ¿Cómo se hace un mapa conceptual?


Como técnica de estudio, primero se debe leer y tener una idea general del tema, saber cuáles son las partes fundamentales y cuáles son las ideas principales y secundarias, todo eso se va estructurando en líneas verticales, o líneas de desarrollo de un tema, y expresando en conceptos fundamentales unidos por unas palabras enlaces que hacen que la frase sea correcta.


- ¿Qué relación tienen los mapas con la neurociencia?


Actualmente, una de las grandes corrientes que influye en el aprendizaje es la neurociencia, la cual se apoya en el funcionamiento del cerebro. Como sabemos, el cerebro tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El lado izquierdo es más racional, lingüístico, matemático, ordenado y organizado. Mientras que el derecho tiende a ser más global, más creativo e imaginativo. El mapa conceptual se centra más en el hemisferio izquierdo, mientras que los mapas mentales se ubican en el derecho.

Entrevista extreta de: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-88381.html

El llibre 'Mapas conceptuales, una técnica para aprender' explica què és un mapa conceptual, com s'elabora, què significa, quines són les seves característiques i com s'aplica en l'aula. Després mostra experiències de col•legis que ho han aplicat i fins i tot els resultats que s'han obtingut en les diferents experiències.
En aquest enllaç podeu fer una previsualització de part del seu contingut: http://spedr.com/e1af


Més articles i informació d’interès sobre mapes conceptuals:
-L’ús de mapes conceptuals a l’educació bàsica:
http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?llengua=ca&id=969
-Mapa conceptual a la Wikipèdia: http://ca.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptual
-Els mapes conceptuals com a eina per potenciar l’aprenentatge significatiu:
http://web.jet.es/antoniballester/cat/recursos.htm
-Mapas conceptuales: estrategias visuales para aprender a aprender:
http://www.slideshare.net/mercmerk/mapas-conceptuales-en-el-aula
-Disseny de mapes conceptuals:
http://www.daltvila.org/mapes/Mapes_Conceptuals.html
-Recull de mapes conceptuals realitzats amb Gliffy:
http://jvaldelv.googlepages.com/mapes_concep_gliffy
-Un article molt interessant i complet sobre mapes conceptuals i CMap Tools:
Concept Map Tools: una herramienta para aprender a enseñar y para enseñar a aprender colaborativamente.


Gliffy: editor en línia de diagrames i mapes conceptuals
gliffy.jpg
http://www.gliffy.com/
Gliffy és una eina en línia gratuïta que ens permet fer diagrames de flux, mapes mentals i conceptuals, plànols, organigrames, quadres comparatius i altres tipus de continguts visuals i gràfics.Permet guardar la producció creada com imatge .jpg.
Gliffy, a més a més,permet el treball col·laboratiu ja que el document es pot compartir i ser modificat entre diversos col·laboradors.

Algunes característiques del programa:


 • És gratuït, però la versió està limitada a 5 documents. Hi ha la opció a un compte (Gliffy Premium) amb un número il·limitat de treballs publicables, però és de pagament.
 • Té funcions molt variades.
 • És una eina que es carrega de manera gairebé immediata.
 • La seva utilització es bastant senzilla i intuïtiva.
 • Permet treballar en equips, és a dir que és una bona eina pedagògica a l’hora de realitzar o assignar treballs en grup.
 • Està disponible a través d’Internet i no necessita de cap programari instal·lat en el nostre ordinador.
 • Els treballs es poden descarregar en format .jpg o .png

Alguns desavantatges del programa:
 • Està únicament en anglès.
 • No hi ha cap forma de comunicar-se entre els diferents col·laboradors d’un mateix treball a l’hora d’utilitzar l’eina de forma simultània.

TUTORIAL DE GLIFFY

1.Per accedir a la web de Gliffy. L’adreça és http://www.gliffy.com/
gliffy_(1).jpg
 • Per familiaritzar-vos amb les possibilitats de Gliffy podeu clicar l’enllaç Examples
 • Per començar a utilitzar Gliffypremeu el botó Get started now.

gliffy_(2).jpg

2.El registre i l’accés. Per formalitzar el registre necessiteu entrar la vostra adreça de correu electrònic i una contrasenya (password).
No us oblideu de marcar la conformitat a I agree to the Terms of Service i prémer el botó Sign Up.

Durant 30 dies podreu provar la conta Premium, passats aquests dies, passareu a la conta bàsica.

Una vegada us heu registrat, a la pantalla següent, haureu de posar un nom al document que tot seguit treballareu. Per continuar, premeu el botó OK

gliffy_(3).jpg

A continuació trobareu un espai amb quadricula on podeu començar ja a dibuixar i escriure el mapa o diagrama.

3.La interfície de Gliffy:

gliffy_(4).jpg

· El menú superior:

gliffy_(5).JPG
· El menú de l’esquerra:

gliffy_(6).JPG gliffy_(7).JPG gliffy_(8).JPG

A l’esquerra hi ha classificats els diferents dibuixos, formes o imatges que es poden utilitzar en el disseny del nostre mapa o diagrama. Nomes cal seleccionar-les i arrossegar-les a l’espai central quadriculat.
·A la imatge (A) es poden veure desplegades les formes bàsiques (Basic Shapes)
·A Account Images s’hi poden carregar, des de l’ordinador, imatges per incorporar-les en el mapa. (Imatge B)
·Des d’ Image Search es pot utilitzar el cercador de Yahoo! per a localitzar imatges que puguin interessar i incorporar-les al mapa. (Imatge C)

· El menú de la dreta:
Des de la secció Properties dels menús desplegables de la dreta, es poden modificar les característiques del text, de les imatges i de les línies. Les opcions varien segons sigui l’element seleccionat.
gliffy_(9).jpg gliffy_(10).jpg gliffy_(11).jpg gliffy_(12).jpg
A l’apartat de Propietats del Document hi ha dos botons, equivalents a les opcions del menú superior Share:
oBlog this diagram permet publicar el document.
Copiant el codi HTML podrem incrustar-lo a una pàgina web o al blog, i amb la URL podrem accedir-hi via web. També ens ofereix la possibilitat d’enllaçar el document convertit a imatge .jpg, en aquest cas podem seleccionar entre diferents mides.


gliffy_(13).jpg
oCollaborate diagram. Aquest botó obre una finestra des de la que podem convidar i gestionar els nostres col·laboradors.
A la casella Email adresses hi escriurem les adreces de correu dels nostres possibles col·laboradors. Aquests reben un missatge amb un enllaç que els adreçarà al document, prèvia identificació o registre.


gliffy_(14).jpg

Altres programes per fer mapes conceptuals:
§Freemind: http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
§Mindmeister: http://www.mindmeister.com/ similar al Freemind però en línia i col·laboratiu.
§CmapTools: http://cmap.ihmc.us/support/help/espanol/index.html sens dubte un dels millors i amb més possibilitats. Aquí hi ha un tutorial molt complet: http://cmap.ihmc.us/support/help/espanol/index.html
§Bubbl.us: http://www.bubbl.us/
§Vue.tufts http://vue.tufts.edu/ una altra concepció de mapes més “visual”
§Thinkgraph: http://www.thinkgraph.com/english/index.htm
§Xmind: http://www.xmind.net/

Enllaç als Dossiers curs 2008-2009: SETICPA II